Õppenõukogu

Koosolekute toimumise ajad

Korraline õppenõukogu koosolek 31. augustil 2017 kell 8.30

Päevakord:

1. 2016/17 õa. pikendatud õppetöö tulemused

2. 2016/2017 õa. õppe-kasvatustöö tulemused ja hinnang tööle

3. 2017/2018 õa. korraldamine

4.Tunnijaotusplaani kinnitamine 2017/18 õa.

5. Info

* Korraline õppenõukogu koosolek 27. septembril 2017 kell 11.45

Päevakord:

1.Kooli üldtööplaani kinnitamine.

* Erakorraline õppenõukogu koosolek 11. oktoobril 2017 kell 11.40

Päevakord:

1. Õpilase ajutine õppes osalemise keeld koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul nõutavad õpitulemused 5. õppepäevaks

*Erakorraline õppenõukogu koosolek 08. novembril 2017 kell 11.40

Päevakord:

1. Õpilasetele (1. klass; 5. klass; 9. klass) IÕK määramine

* Korraline õppenõukogu koosolek 29. novembril 2017 kell 14.40

Päevakord:

1. Eelmise õppenõukogu otsuste täitmine

2. 2017/2018 õa. I trimestri õppetöö kokkuvõtted ja õpiabi määramine

3. II trimestri ürituste plaani kinnitamine

4. Info

* Korraline õppenõukogu koosolek 24. jaanuaril 2018 kell 11.40

Päevakord:

1. Eelmise õppenõukogu otsuste täitmine

2. Üldtööplaani kinnitamine

* Erakorraline õppenõukogu koosolek 05. veebruaril 2018 kell 11.40

Päevakord:

1. Eelmise õppenõukogu otsuste täitmine – direktor

2. Õpilastele IÕK määramine Rajaleidja soovitusel

* Korraline õppenõukogu koosolek 21. veebruaril 2018 kell 14.40

Päevakord:

1. Eelmise õppenõukogu otsuste täitmine

2. 2017/2018 õa. II trimestri õppetöö kokkuvõtted ja õpiabi määramine

3. 3. III trimestri ürituste plaani kinnitamine

* Erakorraline õppenõukogu koosolek 18. aprillil 2018 kell 11.40

Päevakord:

1. Õpilasele IÕK määramine

2. „Arenguvestluste läbiviimise kord Rakke Koolis“ arvamuse andmine

3. Õpilasele käitumise tugikava määramine

* Erakorraline õppenõukogu koosolek 10.mail 2018 kell 9.10

Päevakord:

1. Õppenõukogu poolt volitatud pedagoogide esindajate valimine “Rakke Kooli pedagoogi vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi korra” alusel komisjoni liikmeks

2. Tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamine õpilase suhtes (PGS § 58)