Õppenõukogu

Koosolekute toimumise ajad

29.11.2018
1. Ülevaade üldtööplaani täitmisest.
2. Õppe tulemuslikkuse kokkuvõte – õpilaste edasijõudmine, töö erivajadustega õpilastega.
3. Teated.

23.01.2019 kell 11.40
1. Kooli 2018/2019. õa II poolaasta üldtööplaani kinnitamine.

21.02.2019
1. Ülevaade üldtööplaani täitmisest.
2. Õppe tulemuslikkuse kokkuvõte – õpilaste edasijõudmine, töö erivajadustega õpilastega.
3. Infod.

07.06.2019
1. Klassikursuse lõpetamine.
2. Täiendavale õppetööle jätmine
3. Õppeaasta kokkuvõte.
4. Teated.

19.06.2019
1. Põhikooli lõpetamise otsustamine, tunnustamine ainekiituskirjadega.
2. Täiendava õppetöö lõpetamine ja jätkamine.
3. Ülevaade õppeaasta eesmärkide täitmisest.
4. Teated.

29.08.2019
1. Õppenõukogu sekretäri valimine.
2. Uute õpetajate tutvustamine.
3. Täiendava õppetöö lõpetamine.
4. Klassikursuse kordama jätmine täiendava õppetöö tulemusel.
5. Põhikoolieksamite kokkuvõte ja lõpetanute edasine tegevus.
6. Kooli õppekava muudatuste läbi arutamine ja arvamuse avaldamine.
7. Kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbi arutamine.
8. Kooli 2019/2020. õa I poolaasta üldtööplaani kinnitamine.
9. Teated.

Korraline õppenõukogu koosolek 31. augustil 2017 kell 8.30

Päevakord:

1. 2016/17 õa. pikendatud õppetöö tulemused

2. 2016/2017 õa. õppe-kasvatustöö tulemused ja hinnang tööle

3. 2017/2018 õa. korraldamine

4.Tunnijaotusplaani kinnitamine 2017/18 õa.

5. Info

* Korraline õppenõukogu koosolek 27. septembril 2017 kell 11.45

Päevakord:

1.Kooli üldtööplaani kinnitamine.

* Erakorraline õppenõukogu koosolek 11. oktoobril 2017 kell 11.40

Päevakord:

1. Õpilase ajutine õppes osalemise keeld koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul nõutavad õpitulemused 5. õppepäevaks

*Erakorraline õppenõukogu koosolek 08. novembril 2017 kell 11.40

Päevakord:

1. Õpilasetele (1. klass; 5. klass; 9. klass) IÕK määramine

* Korraline õppenõukogu koosolek 29. novembril 2017 kell 14.40

Päevakord:

1. Eelmise õppenõukogu otsuste täitmine

2. 2017/2018 õa. I trimestri õppetöö kokkuvõtted ja õpiabi määramine

3. II trimestri ürituste plaani kinnitamine

4. Info

* Korraline õppenõukogu koosolek 24. jaanuaril 2018 kell 11.40

Päevakord:

1. Eelmise õppenõukogu otsuste täitmine

2. Üldtööplaani kinnitamine

* Erakorraline õppenõukogu koosolek 05. veebruaril 2018 kell 11.40

Päevakord:

1. Eelmise õppenõukogu otsuste täitmine – direktor

2. Õpilastele IÕK määramine Rajaleidja soovitusel

* Korraline õppenõukogu koosolek 21. veebruaril 2018 kell 14.40

Päevakord:

1. Eelmise õppenõukogu otsuste täitmine

2. 2017/2018 õa. II trimestri õppetöö kokkuvõtted ja õpiabi määramine

3. 3. III trimestri ürituste plaani kinnitamine

* Erakorraline õppenõukogu koosolek 18. aprillil 2018 kell 11.40

Päevakord:

1. Õpilasele IÕK määramine

2. „Arenguvestluste läbiviimise kord Rakke Koolis“ arvamuse andmine

3. Õpilasele käitumise tugikava määramine

* Erakorraline õppenõukogu koosolek 10.mail 2018 kell 9.10

Päevakord:

1. Õppenõukogu poolt volitatud pedagoogide esindajate valimine “Rakke Kooli pedagoogi vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi korra” alusel komisjoni liikmeks

2. Tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamine õpilase suhtes (PGS § 58)

Korraline õppenõukogu koosolek 7. juunil 2018 kell 13.30

Päevakord:

1. Eelmise õppenõukogu otsuste täitmine

2. 2017/2018 õp.-a. kokkuvõtted

1) Õpilaste järgmisse klassi üleviimine

2) Õpilastele täiendava õppetöö määramine

3) Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga „Väga hea õppimise eest“

4) Õpilaste tunnustamine tänukirjaga „Hea õppimise ja käitumise eest“

3. Õpilaste tunnustamine ainekiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines“

4. Õpilaste tunnustamine tänukirjaga „Aktiivne õpilane“

5. Täiendava õppetöö korraldamine

6.

Korraline õppenõukogu koosolek teisipäeval, 19. juunil 2018.a. kell 11.00

Päevakord:

1.     Täiendava õppetöö tulemused           – aineõpet, õppealajuh.

2.     Põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuse väljaandmine              -klassijuh.

3.     Lõpetajate tunnustamine tänukirjaga           – klassijuh.

4.     Tunnijaotusplaani kinnitamine 2018/19 õ.a.

5.     Õpiprotsessi juhtimine – Loovainete ainesektsioon

6.     Infod

6.1.           2017/2018 õa. õppe- ja kasvatustöö esialgsed  tulemused (kinnitatakse augustis)                                                             – õppealajuh., direktor