Õppenõukogu koosolek

Õppetöö

Korraline õppenõukogu koosolek toimub neljapäeval,

  1. juuni 2016.a. kell 13.00 meediaklassis.

Päevakord:

Eelmise õppenõukogu otsuste täitmine    – direktor

  1. 2015/2016 õa. kokkuvõtted –

Õpilaste järgmisse klassi üleviimine,                                      – klassijuhatajad

Õpilastele pikendatud õppetöö määramine,

Õpilase klassikursust kordama jätmine                                – klassijuh/aineõp

Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga                                       – klassijuhatajad

„Väga hea õppimise eest“

Õpilaste tunnustamine tänukirjaga                                       – klassijuhatajad

  1. Õpilaste tunnustamine ainekiituskirjaga

„Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines“               – aineõpetajad

  1. Täiendava õppetöö korraldamine (plaanid, kavad,            – õppealajuhataja

tähtajad jne)

  1. Infod