Arenguvestlus õpilasega

Arenguvestluste läbiviimise kord Rakke Gümnaasiumis

Kinnitatud
Rakke Gümnaasiumi direktori
26. jaanuari 2006 käskkirjaga nr.11

Arenguvestluse läbiviimise põhjendus

„Põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekava“ põhimõtete kohaselt on kooli ülesandeks luua tingimused iga õpilase arengu toetamiseks ja selle jälgimiseks. Õppe- ja kasvatusprotsessis toimuvast vajavad tagasisidet kõik sellega seotud osapooled: õpetaja, õpilane ja lapsevanemad. Õpilase arengu jälgimise üheks meetodiks on arengu- või perevestlused.

Arenguvestluse eesmärk
Usaldusele ja mõistmisele toetuvate suhete loomine ja hoidmine õpilaste ja lapsevanematega
Keerukamate õppimis- ja käitumisraskuste ennetamine
Õpilaste püüdluste ja arengu toetamine
Tagasiside saamine õpilastelt, lapsevanematelt
Hinnangu andmine seni saavutatule eneseanalüüsi kaudu
Eelolevaks perioodiks reaalsete eesmärkide kokkuleppimine

Arenguvestluse läbiviimise reeglid
Viiakse läbi üks kord aastas iga õpilasega lapsevanema juuresolekul
Arenguvestluse viib läbi klassijuhataja, kaasates vajadusel teisi õpetajaid
Arenguvestluse läbiviimisel on aluseks koolis koostatud küsimustik (arenguvestluse protokoll), mille õpilane saab kätte enne arenguvestlusele tulekut
Õpilane tuleb arenguvestlusele täidetud küsimustikuga, mille alusel toimub vestlus
Arenguvestlus tuleb läbi viia ruumis, kus ei ole segavaid asjaolusid
Arenguvestluse lõppedes allkirjastatakse arenguvestluse protokoll kõikide vestlusest osavõtjate poolt näitamaks nõusolekut kirjapanduga, ja paljundatakse igaühe jaoks üks koopia
Õpilase vastused on konfidentsiaalsed ja ei kuulu avaldamiseks kolmandatele isikutele

Arenguvestluse korraldamine ja vastutus
Arenguvestluste protsessi koordineerib ja nende toimumise eest vastutab direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal
Klassijuhataja viib läbi oma klassi õpilaste arenguvestlusi ja vastutab kõikide protseduurireeglite täitmise eest
Arenguvestluse aja lepib õpilase ja lapsevanemaga kokku klassijuhataja
Arenguvestluse protokolli säilitamise eest vastutab klassijuhataja
Arenguvestluse läbiviimise korra muutmise kohta on võimalik teha ettepanekuid direktori asetäitjale õppetöö alal
Muudatused hakkavad sisseviimisel kehtima uuest õppeaastast